Beproevingen en verleidingen

Beproeving en verzoeking/verleiding is hetzelfde woord in het Koine-Grieks, het woord πειρασμός (pirasmos) komt van het werkwoord πειράζω (pirazo) – om te proberen. Het komt van een woord dat betekent “piercing”, doorboren. De Bijbelvertaler probeert het woord weer te geven zodat het het beste past bij onze connotatie van de woorden beproeving en verzoeking/verleiding.

Enkele voorbeelden

Het woord komt 55 keer voor in het Nieuwe Testament. Hier zijn 24 citaten. Wanneer u de citaten één voor één leest, overweeg dan of u dezelfde keuzes zou hebben gemaakt als de vertalers.

(Mat 4:1) Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.

(Mat 4:3) En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

(Mat 6:13) en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. ]

(Mat 19:3) En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen?

(Mat 22:18) Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars

(Luk 8:13) Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

(Luk 11:4) en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

(Joh 8:6) En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.

(Act 15:10) Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?

(Act 20:19) dienende de Here met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen der Joden;

(1Co 7:5) Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

(2Co 13:5) Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

(Gal 4:14) en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, (ja), als Christus Jezus.

(Heb 4:15) Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

(Jas 1:2) Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,

(Jas 1:13) Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

(Jas 1:14) Wie verleid wordt, wordt getrokken en verleid door zijn eigen begeerte.

(1Pe 1:6) Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,

(1Pe 4:12) Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.

(Rev 2:2) Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden

(Rev 2:10) Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

(Rev 3:10) Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Twee gedachten

1. Zou het woord “verleiding” niet beter passen in (Galaten 4:14). en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, (ja), als Christus Jezus.

Paulus, waardoor ‘wonders van ongewone soort’ was uitgevoerd zodat de zieken genezen waren, stond nu voor hen met een zwakte of ziekte, een handicap, en kon niet genezen worden. Het had een verleiding kunnen zijn voor het publiek om hem niet serieus te nemen.

2. Jezus ‘broer Jakob belooft ons dat we niet door God verleid kunnen worden. (Jas 1:13) Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Maar in het gebed dat Jezus de discipelen leerde, vragen we God om “ons niet in verleiding te brengen”. (Mat 6:13) en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Bespreking

Ik ken persoonlijk verschillende gevallen waarin een persoon leed, ziekte, invaliditeit, angst, valse beschuldigingen of aanranding heeft doorstaan en ondanks aanhoudend gebed niet is bevrijd, genezen of zich getroost voelt. Als gevolg hiervan werd de beproeving een verleiding en leidde het ertoe dat de persoon de God van Abraham, Isaak en Jakob de rug toekeerde. Teleurstelling, verdriet en bitterheid zijn gebleven.

Verleidingen kunnen ofwel leiden tot “verhoogd vertrouwen en verhoogde trouw” als men er niet voor valt (zoals Jakobus beschrijft), of ze kunnen leiden tot beproevingen als men er voor valt.

Beproevingen kunnen “verminderd vertrouwen en verminderde betrouwbaarheid” veroorzaken en dus tot verleiding leiden.

Het is helemaal niet vreemd dat zowel beproeving als verleiding samengevat worden in één woord in de Bijbel. Als iemand valt voor een verleiding, kan dit leiden tot bepreovingen die op zijn beurt nieuwe verleidingen veroorzaken, enzovoort. Het wordt een eindeloze neerwaartse spiraal.

(Hebreeën 12: 11-15) Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieen, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Het wordt ‘doorzettingsvermogen in geloof’ genoemd. Als je de proef doorstaat, nemen de verleidingen af ​​en zo verder. Dit is de zegen van heiliging.

(Jas 1:12) Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

(Openbaring 3:10) Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *